Obchodné podmienky

 1. Platnosť a záväznosť Všeobecných predajných, dodacích, montážnych a záručných podmienok pre zákazníkov spoločnosti CarBax, s.r.o.

1.1. Tieto Všeobecné predajné, dodacie, montážne a záručné podmienky pre zákazníkov spoločnosti CarBax, s.r.o. (ďalej len „VZP“) vydáva spoločnosť CarBax, s.r.o., so sídlom Bratislavská 27, 949 01 Nitra (ďalej ako „spoločnosť CarBax“) za účelom úpravy všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo záväzkovo-právnych vzťahov medzi spoločnosťou CarBax ako dodávateľom produktov/služieb CarBax a jej zákazníkom (ďalej len „zákazník“, spolu aj ako „zmluvné strany“).

1.2. Zákazníkom na účely týchto VZP je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty, alebo využije/využíva služby spoločnosti CarBax pre osobnú potrebu, alebo potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

1.3. Produktom na účely týchto VZP sú všetky výrobky a príslušenstvo k nim, ktoré spoločnosť CarBax, s.r.o. ponúka, alebo predáva a ktoré má zverejnené vo svojich cenníkoch.

1.4. Za služby sa na účely týchto VZP považuje najmä montáž, zapožičiavanie, záručný a pozáručný servis produktov spoločnosti CarBax, ako aj iné s tým súvisiace činnosti.

1.5. Spoločnosť CarBax sa neriadi inými všeobecnými zmluvnými podmienkami, pokiaľ sa na tom zmluvné strany vopred písomne nedohodli.

1.6. Spoločnosť CarBax umožní každému zákazníkovi oboznámiť sa so znením týchto VZP, a to ich zverejnením na oficiálnej internetovej stránke spoločnosti CarBax, s.r.o., v sídle spoločnosti, alebo na jej jednotlivých prevádzkach. Tieto VZP tvoria neoddeliteľnú súčasť nadobúdacieho/účtovného dokladu k dodávanému produktu.

1.7. Ustanovenia týchto VZP sú pre zmluvné strany záväzné, pokiaľ osobitá zmluva neustanovuje inak.

 1. Ponuky, podklady, osobné údaje zákazníka

2.1. Akékoľvek ponuky produktov spoločnosti CarBax, vydané a zverejnené na jej internetových stránkach, dostupné v sídle spoločnosti, jej prevádzkach alebo prístupné iným spôsobom, sú, pokiaľ nie je uvedené alebo zmluvnými stranami dohodnuté inak, nezáväzné, a to predovšetkým z hľadiska uvádzaných údajov, vrátane ceny, množstva, dodacích lehôt, možností dodania tovaru a pod..

2.2. Všetky podklady, obrázky, výkresy, údaje o hmotnostiach a rozmeroch produktov, priložené k ponukám spoločnosti CarBax, sú len orientačné, a pokiaľ nie sú výslovne označené ako záväzné, môže ich spoločnosť CarBax meniť.

2.3. Spoločnosť CarBax si vyhradzuje vlastnícke a autorské právo ku všetkým predbežným kalkuláciám, výkresom a podkladom poskytnutým zákazníkovi za účelom oboznámenia sa s ponukou spoločnosti CarBax.

2.4. Ponuka produktov spoločnosti CarBax je zverejnená aj na internetovej stránke www.carbax.sk. Väčšina údajov zverejnených na uvedenej stránke je zákazníkovi dostupná bez registrácie osobných údajov. V prípade, ak má zákazník záujem oboznámiť sa s aktuálnym cenníkom zverejnených produktov, po vyplnení a odoslaní registračného formulára získa bezodplatný prístup k požadovaným údajom.

2.5. Dobrovoľným vyplnením a následným odoslaním osobných údajov v rámci registrácie podľa článku 2.4 týchto VZP dáva zároveň zákazník v zmysle ust. §-u 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) spoločnosti CarBax súhlas so spracovaním osobných údajov. 2.6. Spoločnosť CarBax získava a používa osobné údaje zákazníka výlučne v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov, a to za účelom: zasielania informácií o zvláštnych ponukách, akciách a najnovších službách zákazníkovi; zasielania odpovedí na otázky zákazníka; komunikácie so zákazníkom v rámci poskytovania informácií o hľadanom, resp. požadovanom výrobku alebo službe.

2.7. Za bezpečnosť osobných údajov poskytnutých zákazníkom spoločnosti CarBax podľa článku 2.4 týchto VZP zodpovedá v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov spoločnosť CarBax. Spoločnosť CarBax zároveň zachováva mlčanlivosť o poskytnutých osobných údajoch, nezverejňuje ich, ani ich nesprístupňuje iným osobám, a to aj po ukončení spracovania.

2.8. Povinnosť mlčanlivosti podľa článku 2.7 týchto VZP majú aj fyzické osoby poverené spoločnosťou CarBax, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. údržba a servis technických prostriedkov) prídu do styku s osobnými údajmi zákazníka. Povinnosť mlčanlivosti podľa tohto odseku trvá aj po zániku funkcie poverenej osoby alebo po skončení jej pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.

2.9. Povinnosť mlčanlivosti podľa článku 2. bod 2.7 týchto VZP spoločnosť CarBax nemá, ak je to podľa osobitného zákona nevyhnutné na plnenie úloh orgánov činných v trestnom konaní.

 1. Cena, vedľajšie poplatky a vyúčtovanie montážnych/servisných prác

3.1. Všetky ceny produktov spoločnosti CarBax vychádzajú z cenníka spoločnosti CarBax, dostupného v sídle spoločnosti alebo jej prevádzkach, a ak nie je uvedené inak, sú uvedené v mene EUR a zahŕňajú príslušnú sadzbu DPH v súlade s platnou právnou úpravou.

3.2. V prípade, ak od okamihu objednávky produktu do okamihu splnenia konkrétnej dodávky dôjde v súlade s týmto článkom VZP k zmene predajnej ceny jednotlivých produktov, je spoločnosť CarBax oprávnená fakturovať za dodaný produkt aktuálnu, aj vyššiu predajnú cenu, ktorá je platná a zverejnená v deň dodania tovaru. Zmenu predajnej ceny je spoločnosť CarBax tiež oprávnená vykonať v prípade preukázateľnej zmeny základu pre kalkuláciu cien, predovšetkým pri zmene materiálových a mzdových nákladov či štátnych odvodov, a/alebo iných poplatkov a povinností. V tomto prípade je predajnou cenou produktu cena primerane zvýšená. O odôvodnenom zvýšení predajnej ceny produktu je spoločnosť CarBax povinná bez zbytočného odkladu zákazníka informovať.

3.3. V prípade montážnych alebo servisných prác, ktoré spoločnosť CarBax realizuje priamo alebo prostredníctvom svojich obchodných partnerov, sa tieto práce účtujú vždy podľa aktuálnych sadzieb spoločnosti CarBax platných v okamihu realizácie montáže alebo servisu.

3.4. V prípade, že po potvrdení objednávky montážnych alebo servisných prác spoločnosťou CarBax dôjde z dôvodov uvedených v článku 3.2 týchto VZP k odôvodnenému zvýšeniu nákladov alebo vstupov, je spoločnosť CarBax povinná o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu upovedomiť zákazníka.

3.5. V prípade, ak napriek potvrdenej a odsúhlasenej objednávke na produkt, montážne alebo servisné práce, tieto práce spoločnosťou CarBax realizované z dôvodov na strane zákazníka nebudú, je zákazník povinný znášať náhradu hotových nákladov, ktoré vznikli spoločnosti CarBax v súvislosti s prípravou dodávky/montáže/opravy.

 1. Úhrada splatných pohľadávok/záväzkov, následky omeškania s úhradou splatných pohľadávok/záväzkov

4.1. Predajnú cenu dodaného produktu alebo služby je zákazník povinný zaplatiť v hotovosti, a to pri prevzatí produktu alebo služby. Ak zmluvné strany vzájomne dohodnú spôsob platby prevodným príkazom na bankový účet spoločnosti CarBax, je zákazník povinný vykonať úhradu predajnej ceny/ceny služby v lehote 7 dní od dátumu vystavenia faktúry, ak ďalej nie je ustanovené, alebo sa zmluvné strany nedohodli inak. Úhrada sa považuje za vykonanú okamihom pripísania platby na určený bankový účet.

4.2. Ak spoločnosť CarBax produkt/službu podľa požiadaviek zákazníka dodá/vykoná na miesto/mieste určené/určenom zákazníkom, spoločnosť CarBax má právo vyúčtovať si okrem predajnej ceny produktu/služby aj súvisiace náklady, najmä náklady súvisiace s prepravou, cestovné náhrady a pod..

4.3. Zákazník nemá právo bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CarBax uhradiť nižšiu ako predajnú cenu produktu, alebo úhradu predajnej ceny viazať na splnenie podmienky.

4.4. V prípade, ak sa zákazník dostane do omeškania so zaplatením predajnej ceny za produkt/službu, má spoločnosť CarBax právo požadovať od zákazníka popri predajnej cene aj úroky z omeškania, a to vo výške 0,1% za každý deň omeškania. V prípade podľa článku 4.4. týchto VZP má spoločnosť CarBax voči zákazníkovi okrem práva na úrok z omeškania aj nárok na zmluvnú pokutu za porušenie dohodnutých podmienok a to vo výške 10% fakturovanej čiastky.

 1. Balenie, nakladanie s produktmi

5.1. V prípade, ak spoločnosť CarBax dodáva produkt na miesto určené zákazníkom, zabalí alebo vybaví produkt na prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý pre taký tovar; ak nemožno tento spôsob určiť, spôsobom potrebným na uchovanie a ochranu tovaru tak, aby bol produkt dodaný v bežnej kvalite.

5.2. Nakladanie s produktmi spoločnosti CarBax, najmä po skončení ich životnosti, sa riadi príslušnými ustanoveniami Zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 1. Dodacie lehoty a termíny, predĺženie dodacej lehoty, omeškanie s prevzatím tovaru

6.1. Spoločnosť CarBax dodáva zákazníkovi produkty aj na objednávku.

6.2. Objednávka zákazníka, jej zmeny alebo doplnenia sa považujú za záväzné až po ich písomnom potvrdení spoločnosťou CarBax alebo zrealizovaní plnenia z nej vyplývajúceho, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú inak.

6.3. V prípade, ak zákazník vykoná objednávku produktu mailom, objednávka sa považuje za prijatú, ak jej prijatie a pravdepodobný termín dodávky formou e-mailu potvrdí spoločnosť CarBax zákazníkovi.

6.4. V prípade, že potvrdenie objednávky zákazníka spoločnosťou CarBax obsahuje akékoľvek zmeny alebo doplnenia oproti pôvodnej objednávke, považujú sa tieto zmeny alebo doplnenia za schválené zákazníkom, pokiaľ ním nie sú písomne namietané bezodkladne po doručení zmenenej objednávky.

6.5. Po potvrdení objednávky spoločnosťou CarBax sú obojstranne záväzné údaje o druhu a množstve dodávaných produktov spoločnosti CarBax, ako aj cena týchto produktov, pokiaľ k jej zmene nedôjde podľa ust. čl. 3.2 a 3.4 týchto VZP.

6.6. Zamestnanci a/alebo zástupcovia spoločnosti CarBax nie sú oprávnení popri písomnej komunikácii a realizácii dodávok, uzatvárať so zákazníkom žiadne ústne dojednania; akékoľvek ústne dojednania sú nezáväzné, pokiaľ nie sú vedením spoločnosti CarBax písomne potvrdené.

6.7. Dodacie lehoty a termíny uvedené v písomnej objednávke (ak nie sú zmluvnými stranami výslovne v objednávke dohodnuté ako fixné) sa môžu po dohode so zákazníkom meniť, a to podľa rozsahu a povahy dodávky (druh, počet alebo prevedenie dodávaných produktov). Spoločnosť CarBax vyvíja maximálne úsilie, aby v písomnej objednávke uvedené dodacie lehoty a termíny boli dodržané. Ak zmluvné strany dodacie lehoty v objednávke nedohodli, platia dodacie lehoty a termíny primerané okolnostiam.

6.8. V prípade, ak spoločnosť CarBax dodáva zákazníkovi produkt prostredníctvom kuriérskej služby a nie je možné vopred určiť presnú hodinu dodania, je v záujme zákazníka vhodné ako dodaciu adresu označiť v objednávke miesto zamestnania, prípadne aj osobu poverenú zákazníkom na prevzatie produktu. Ak sa kuriérovi nepodarí produkt úspešne zákazníkovi doručiť, na adrese uvedenej v objednávke (kde sa v čase dodania zákazník nezdržoval) nechá kuriér oznámenie o neúspešnom doručení, vrátane telefónneho kontaktu, za účelom možnosti dohodnutia ďalšieho možného termínu dodania produktu. V prípade, ak aj opakovaný pokus o doručenie produktu bude neúspešný, má spoločnosť CarBax voči zákazníkovi nárok na vyúčtovanie zvýšených výdavkov spojených s opakovaním doručovania.

6.9. Pokiaľ ďalej nie je uvedené inak, za dodanie produktu riadne a včas sa považuje:

 1. a) odoslanie predmetu dodávky spoločnosťou CarBax zákazníkovi v súlade s podmienkami dohodnutými v objednávke (pomocou kuriérskej služby a pod.)

  b) včasné oznámenie o pripravenosti produkt zákazníkovi na miesto ním určené dodať

  c) umožnenie zákazníkovi prevziať si produktu v prevádzke spoločnosti CarBax.

6.10. Ak je produkt spoločnosťou CarBax odoslaný v súlade s článkom 6.9 týchto VZP riadne a včas, je zákazník povinný prevziať produkt pri jeho dodaní.

6.11. Ak si zákazník neprevezme/nevyzdvihne zasielaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase, zásielka sa automaticky vráti na odosielateľskú adresu spoločnosti CarBax, ktorá následne bude kontaktovať zákazníka. Pokiaľ má zákazník záujem o opätovné zaslanie produktu, bude mu znova vyúčtované poštovné. V prípade, ak zákazník nemá záujem o opätovné zaslanie produktu, aj v tomto prípade mu bude vyúčtované poštovné za neprebratú zásielku.

6.12. Platným uzavretím objednávky/ zmluvy sa na účely týchto VZP rozumie dosiahnutie konsenzu zmluvných strán o všetkých technických, obchodných a dodacích podmienkach, resp. úhrada zálohovej platby, ak bola spoločnosťou CarBax požadovaná.

6.13. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť spoločnosti CarBax za omeškanie s dodaním produktu sa na účely týchto VZP považuje: vyššia moc, prevádzkové poruchy, prekročenie dodacích lehôt subdodávateľmi, výpadok surovín, energie alebo pracovnej sily, štrajky, výluky z práce, problémy v sektore dopravy, dopravné poruchy, verejné nariadenia ako aj všetky podobné alebo zákonom predpokladané okolnosti. V týchto prípadoch spoločnosť CarBax dodá produkt bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky uvedenej v tomto článku.

6.14. Ak spoločnosť CarBax vykonáva na žiadosť zákazníka opravu použitého produktu, termín dokončenia opravy, príp. výzvu na prevzatie zariadenia oznamuje spoločnosť CarBax zákazníkovi telefonicky/mailom, alebo zasiela zákazníkovi písomne. V prípade, ak si zákazník nevyzdvihne opravené zariadenie do 30 dní od písomného upovedomenia o vykonaní opravy, je spoločnosť CarBax oprávnená požadovať od zákazníka okrem zaplatenia ceny opravy aj poplatok za uskladnenie, a to vo výške 48,- EUR s DPH za každý začatý týždeň.

6.15. V prípade, ak si zákazník nevyzdvihne opravené zariadenie v lehote šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný ho vyzdvihnúť, má spoločnosť CarBax právo opravené zariadenie predať tretej osobe. O zamýšľanom predaji opraveného zariadenia spoločnosť CarBax zákazníka písomne upovedomí a poskytne mu primeranú dodatočnú lehotu na vyzdvihnutie zariadenia v trvaní 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy.

6.16. V prípade, ak spoločnosť CarBax po potvrdení objednávky zákazníka zistí, že objednaný produkt sa prestal vyrábať, alebo jeho výroba bola z akéhokoľvek dôvodu zrušená, dodá zákazníkovi namiesto objednaného produktu produkt v čase dodania vyrábaný, a to s rovnakými, príp. porovnateľnými parametrami, určený na dohodnutý účel a za cenu dohodnutú v objednávke, prípadne vymedzenú podľa článku 3. bod 3.2, alebo 3.4 týchto VZP. Spoločnosť CarBax bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť zákazníkovi a zároveň vyzve zákazníka na prevzatie produktu.

6.17. Ak produkt dodávaný podľa článku 6. bod 6.16. týchto VZP spĺňa požiadavky vymienené zákazníkom v objednávke, je zákazník objednávkou viazaný. V tomto prípade sa primerane použijú ustanovenia článku 6. bod 6.11 týchto VZP.

 1. Prechod nebezpečenstva škody na tovare, prechod vlastníckeho práva k produktom

7.1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom jeho prevzatia. Pri zásielkovom predaji prechádza na zákazníka nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím produktu v mieste dodania určenom zákazníkom.

7.2. Vlastnícke právo ku kúpenému produktu prechádza na zákazníka okamihom úplného zaplatenia predajnej ceny. Zákazník nie je oprávnený počas celej doby trvania výhrady vlastníckeho práva produkt akýmkoľvek spôsobom zaťažiť, založiť, scudziť alebo previesť na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CarBax.

7.3. Na žiadosť zákazníka spoločnosť CarBax predávaný produkt pred zákazníkom prekontroluje, prípadne predvedie jeho činnosť.

7.4. Pokiaľ odoslanie/realizácia dodávky mešká z dôvodov na strane zákazníka, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na zákazníka okamihom pripravenosti zásielky na jej odoslanie; to isté platí aj pre prípad, ak mal dodávku vyzdvihnúť sám zákazník.

 1. Predpisy pre montáž/inštaláciu produktov, súvisiace náklady, prípravné práce a pod.

8.1. V prípade potreby montáže/inštalácie produktov spoločnosti CarBax v rámci ich dodania, nie je spoločnosť CarBax povinná žiadnym spôsobom skúmať alebo uskutočniť kontrolu miesta montáže/inštalácie konkrétneho produktu z hľadiska jeho vhodnosti alebo nosnosti podlahy, príp. stropu a pod.. V prípade pochybností o vhodnosti miesta montáže/inštalácie má zákazník povinnosť poradiť sa s príslušným odborníkom.

8.2. Pokiaľ dodávka produktu spoločnosti CarBax zahŕňa aj montáž/inštaláciu produktov, platí:

 1. a) do termínu montáže/inštalácie produktov musia byť splnené priestorové podmienky v súlade s projektovou dokumentáciou spoločnosti CarBax, b) vedľajšie práce súvisiace s montážou/inštaláciou produktov, a to najmä upevnenie vykurovacích telies, drobné búracie, stavebné, murárske, stolárske, maliarske, elektrikárske, inštalačné a iné práce, dodávka a inštalácia estetických a ochranných obložení alebo ich častí, ako aj náter vykurovacích telies, príchytiek atď. (ďalej len „vedľajšie práce“), uskutoční spoločnosť CarBax len vtedy, ak sa na tom zmluvné strany výslovne dohodli a zákazník si tieto vedľajšie práce písomne objednal; vedľajšie práce sa vždy hradia osobitne, c) pri dodávke nadrozmerných alebo ťažkých produktov alebo ich častí na miesto dodania určené zákazníkom, musí zákazník zabezpečiť a poskytnúť pomoc a súčinnosť pri preprave a montáži, najmä bezodplatným poskytnutím pracovnej sily a/alebo náradia, v nevyhnutnej miere, d) zákazník je povinný na vlastné náklady zabezpečiť dodávku všetkých energií potrebných na spustenie produktov do prevádzky (najmä elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie a pod.) s požadovanými prípojmi e) zákazník je povinný zabezpečiť na vlastné náklady dodávku všetkých potrebných energií (najmä elektrickej energie, vody, plynu, kanalizácie a pod.) na uvedenie produktov do prevádzky, na tlakovú a vykurovaciu skúšku, ak sú dojednanou súčasťou dodávky, alebo povinnosť vykonať ich vyplýva zo zákonných ustanovení; izoláciu a zabudovanie potrubných vedení po týchto skúškach zabezpečí na vlastné náklady zákazník, ak nie sú súčasťou dodávky, f) súčasťou vedľajších prác nie je revízna správa elektrických, plynových a dymovodných zariadení ak nebolo dohodnuté inak. g) Ak nebolo dohodnuté inak, zákazník zabezpečí na vlastné náklady vydanie súhlasu z Technickej inšpekcie pre spustenie a prevádzku zariadenia, ak takýto súhlas bude potrebný.

8.3. Vyúčtovanie montážnych/inštalačných prác vykoná spoločnosť CarBax osobitne podľa aktuálnych sadzieb týchto prác, platných k okamihu vykonania montáže/inštalácie.

 1. Zodpovednosť za vady. Záruka

9.1. Spoločnosť CarBax zodpovedá za vady, ktoré má predaný produkt pri prevzatí zákazníkom. Spoločnosť CarBax zodpovedá aj za vady, ktoré sa vyskytnú počas záručnej doby, ak ďalej nie je ustanovené inak.

9.2. Záručná doba je vždy vyznačená na záručnom liste a začína plynúť odo dňa prevzatia produktu zákazníkom. V prípade, ak je potrebné uviesť zakúpený produkt do prevádzky a túto činnosť vykoná spoločnosť CarBax, alebo osoba spoločnosťou CarBax poverená, záručná doba začína plynúť odo dňa uvedenia produktu do prevádzky.

9.3. Záručná lehota uvedená v článku 9.2 týchto VZP sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol zákazník tovar v záručnej dobe používať z dôvodu prevádzanej záručnej opravy spoločnosťou CarBax až do doby, kedy bol zákazník povinný si opravený tovar prevziať.

9.4. O dĺžke poskytnutej záruky vydáva spoločnosť CarBax zákazníkovi záručný list.

9.5. Nároky zo zodpovednosti za vady produktu (ďalej len „reklamácia“) je zákazník oprávnený uplatniť písomne, výlučne v prevádzkach spoločnosti CarBax. Záručné opravy je oprávnená vykonávať výhradne spoločnosť CarBax, alebo jej autorizovaný zmluvný servis, uvedený v príslušnom záručnom liste.

9.6. V prípade, ak zákazník svojvoľne vykoná, alebo dá vykonať akýkoľvek zásah do produktu neoprávnenej osobe, príp. osobe inej ako v článku 9.5 týchto VZP, spoločnosť CarBax nezodpovedá za vady produktu spôsobené takýmto neodborným zásahom a zákazník stráca nárok na záruku pre daný produkt.

9.7. Spoločnosť CarBax pri uplatnení reklamácie podľa článku 9.5 týchto VZP vydá zákazníkovi potvrdenie o prijatej reklamácii. Riadne a včas uplatnenú reklamáciu spoločnosť CarBax vybaví v súlade s ustanoveniami zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“).

9.8. Spoločnosť CarBax uplatnenú reklamáciu v súlade s ust. §-u 18 Zákona o ochrane spotrebiteľa zamietne, ak vada produktu/zariadenia vznikla z nasledovných dôvodov: a) používania zariadenia v rozpore s návodom na obsluhu alebo označením v záručnom liste, na iné účely alebo v iných podmienkach než je obvyklé. b) odlišnosti údajov v záručnom liste a na dokladoch o nákupe (predaji) od údajov uvedených na zariadení. Prípadne, zariadenie nie je možné podľa záručného listu identifikovať. c) neautorizovaného, alebo neodborného zásahu do zariadenia vrátane úprav iným než povereným servisom. d) poškodením zariadenia spôsobeným vonkajšími vplyvmi, napr. znečistením, nevhodným prostredím, chemickým, mechanickým, elektrochemickým, elektrickým vplyvom, alebo vyššou mocou. e) poškodením zariadenia vinou užívateľa / napr. nesprávnej alebo nedbalej manipulácie, použitím poškodeného alebo nevhodného príslušenstva (použitie nevhodných čistiacich prostriedkov, náplní) alebo preťažením. f) zanedbanou starostlivosťou o zariadenie g) nepredloženia príslušného záručného listu a dokladu o nákupe – faktúry alebo účtenky. h) neodovzdania k posúdeniu kompletného zariadenia vrátane funkčného príslušenstva. i) opotrebenia zariadenia spôsobeného jeho obvyklým používaním. j) potreby bežnej údržby zariadenia (napr. vyčistenie zariadenia) k) chybných stavebných prác l) chybnej montáže, resp. neodborného uvedenia do prevádzky zákazníkom alebo tretími neautorizovanými osobami

9.9. V prípade, že vada zistená pri oprave nepodlieha záruke, hradí náklady spojené s výkonom servisného technika a dopravu kupujúci.

 1. Záverečné ustanovenia

10.1. V prípade akejkoľvek zmeny týchto VZP spoločnosť CarBax bez zbytočného odkladu vhodným spôsobom uverejní ich aktualizované znenie. Za vhodný spôsob uverejnenia sa považuje ich zverejnenie v obchodných priestoroch sídla spoločnosti CarBax, prípadne jej prevádzok, s vyznačením dátumu zverejnenia, alebo ich sprístupnenie na internetových stránkach spoločnosti CarBax. Okamihom zverejnenia sa tieto VZP stávajú všeobecne dostupnými pre všetkých zákazníkov spoločnosti CarBax a predpokladá sa, že zákazníci sú s ich aktuálnym znením riadne oboznámení.

10.2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené týmito VZP sa primerane spravujú ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa a ostatnými príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi účinnými v Slovenskej republike.

10.3. Pokiaľ by v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo z iných dôvodov niektoré ustanovenia týchto VZP stratili platnosť, alebo účinnosť, spoločnosť CarBax bezodkladne vykoná súlad týchto ustanovení s novelizovanou právnou úpravou, pričom vo zvyšku zostanú VZP platné, pokiaľ to nebude odporovať ich účelu.

10.4. Ustanovenia týchto VZP sa primerane použijú aj na právne vzťahy medzi spoločnosťou CarBax a zákazníkom, predmetom ktorých vzťahov sú montážne práce, záručný a pozáručný servis a pod., pokiaľ to neodporuje povahe a účelu týchto VZP a zároveň pokiaľ zmluvnými stranami nebolo dohodnuté inak.

V Nitre dňa 30.10.2013

 

Produkty

info@carbax.com
037/77 84 111

0.05